QR codes in uw eigen huisstijl

DYNAMISCH en STATISCH

Vergroot de aandacht met gepersonaliseerde QR codes.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt op 21-06-2022 en dienen als overeenkomst tussen de klant/opdrachtgever/gebruiker van de door QRazy ter beschikking gestelde software en digitale diensten en QRazy. Voordat de klant/opdrachtgever/gebruiker de software en/of diensten in gebruik neemt, dient deze eerst onderstaande bepalingen te lezen. Met het gebruiken van de digitale diensten in de ruimste zin des woords stemt de klant/opdrachtgever/gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. QR Code is het geregistreerde handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u onze service gaat gebruiken. Door onze service te gebruiken, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich eraan te houden.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1. QRazy: QRazy.nl, onderdeel van Green Umbrella, gevestigd te Lienden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63506009;
2. klant en/of gebruiker en/of opdrachtgever: diegene die de door QRazy ter beschikking gestelde software, het platform en/of digitale diensten gebruikt;
3. Software, platform en/of digitale diensten: de door QRazy beschikbaar gestelde software en het platform voor hosting en ontwikkeling van statische en dynamische QR codes alsmede alle digitale diensten in de ruimste zin des woords;
4. design QR codes: Alle QR codes welke digitaal bewerkt zijn door QRazy om een gepersonaliseerd uiterlijk te verkrijgen;
5. website: https://scan.qrazy.nl en/of https://www.qrazy.nl.

Artikel 2 – Overeenkomst, abonnement

2.1 Ingevolge deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst kent QRazy aan de klant/gebruiker een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe, teneinde de door QRazy aangeboden software en/of platform te kunnen gebruiken, alsmede alle bijbehorende documentatie en elke update, nieuwe versie, vertaling, aanpassing, wijziging, afgeleid product of kopie daarvan, mits de klant voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens QRazy en onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden.
2.2 Het gebruik van de software en/of het platform voor het genereren van statische QR codes is gratis. Statische QR codes zijn levenslang en onbeperkt te gebruiken. Voor het gebruik van de software en/of het platform voor dynamische QR codes betaalt de klant een jaarlijkse abonnement. Het ontwerpen en personaliseren van QR codes gaat volgens offerte. De geldende tarieven worden vermeld in offertes en overeenkomsten van QRazy en zijn exclusief BTW.

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst, opzegging, herroepingsrecht

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. De overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Indien de klant niet wenst te verlengen, dan dient de klant uiterlijk 1 maand vóór het einde van het contractjaar schriftelijk of per e-mail op te zeggen. 3.2 Herroepingsrecht: Gezien het type product, specifiek voor de klant gemaakte en ontwikkelde digitale QR codes, is het herroepingsrecht niet van toepassing.
3.3 Tussentijdse opzegging is niet mogelijk evenals restitutie van reeds betaalde gelden, voor zover wettelijk toegestaan.
3.4 QRazy behoudt zich het recht voor de overeenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.
3.5 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de andere partij, indien de andere partij jegens haar in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en de tekortschietende partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, nalaat binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
3.6 QRazy behoudt zich het recht voor om een ​​account, abonnement en/of inloggegevens te beëindigen als deze langer dan een jaar inactief zijn.
3.7 Indien de overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden, is de klant vanaf de datum van de beëindiging van de overeenkomst jegens QRazy verplicht met onmiddellijke ingang zich te onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van deze overeenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend het gebruiken van het platform.
3.8 Indien de overeenkomst eindigt, eindigt tevens per direct de verplichting van QRazy om diensten te verlenen en het gebruiksrecht op die dienst van de klant. De gegevens van de klant en eventuele back-ups hiervan zullen vervolgens onherroepelijk worden gewist. QRazy is niet verplicht de klant op de hoogte te stellen van het wissen van de gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het wissen van de gegevens.

Artikel 4 – Support en onderhoud

4.1 QRazy zal de klant online ondersteunen bij het gebruik van de software. QRazy zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Indien er fouten en/of onvolkomenheden aangetroffen worden in de software, dient de klant dit te melden aan QRazy, zodat zij hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor kan aanbieden.
4.2 QRazy dient zich in te spannen om in het geval van onderhoud en/of al dan niet noodzakelijke updates en/of verbetering aan de software en het platform de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal, indien mogelijk, de klant tijdig inlichten. De klant heeft indien het tijdelijk niet- of verminderde beschikbaarheid van de software niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.
4.3 QRazy zal ervoor zorg dragen dat er op gezette tijden een complete systeem back-up wordt gemaakt van de data die ingevoerd is op het platform, alsmede de bestanden van de ontwerpen van de design QR codes.

Artikel 5 – Betaling, tarieven en wijzigingen

5.1 Betaling van abonnementen is voorafgaand aan de overeengekomen periode. Betaling van design en/of ontwerp en digitale diensten is per factuur met 50% vooruitbetaling bij opdracht en 50% per ommegaande levering van de digitale producten.
5.2 QRazy hanteert een betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3 QRazy zal ten minste jaarlijks de overeengekomen prijzen of tarieven mogen aanpassen door toepassing van een inflatiecorrectie volgens de in Nederland gangbare CBS Index 62 IT-dienstverlening. In dat geval geldt dat de klant niet gerechtigd is tot opzegging van bestaande abonnementen.
5.4 QRazy mag het gebruik van de service opschorten indien de klant verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is.
5.5 QRazy is gerechtigd de prijzen voor het gebruik van de software tussentijds te wijzigen. QRazy zal de klant hiervan schriftelijk of via de e-mail 1 maand vóór de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogste stellen.
5.6 Indien de klant de prijswijziging niet accepteert, kan de klant de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden binnen 1 maand nadat QRazy de klant op de hoogte heeft gesteld van de prijswijziging. De klant is niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van de prijzen voortvloeit uit een wettelijke bepaling of regeling.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de software, waaronder maar niet beperkt tot de patenten, auteursrechten, merken, gemaskeerde werken, rechten ten aanzien van het ontwerp, en handelsgeheimen die direct betrekking hebben op de software of daaraan gerelateerd zijn, berusten uitsluitend bij QRazy. De klant zal geen activiteiten ontplooien ten aanzien van de software die dergelijke intellectuele eigendomsrechten aantasten. De klant verkrijgt geen andere rechten ten aanzien van de software dan de in deze overeenkomst gespecificeerde, beperkte gebruiksrechten.
6.2 Indien ondanks het vorenstaande een derde claimt dat door de software inbreuk wordt gemaakt op zijn intellectuele eigendomsrechten of anderszins, is de klant gehouden een dergelijke claim onmiddellijk te melden aan QRazy ten einde het mogelijk te maken dat QRazy tegen een dergelijke claim op haar kosten oppositie voert. De klant verklaart aan een dergelijke oppositie zijn medewerking te verlenen. QRazy is in een dergelijk geval eveneens gerechtigd om de software of deel daarvan te vervangen ten einde de geclaimde inbreuk ongedaan te maken.
6.3 De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruiken en verwerken door QRazy van door de klant aangeleverd intellectueel eigendom van klant en derden. De klant vrijwaart QRazy om de door Qrazy bewerkte bestanden en beelden op haar eigen website en sociale media te plaatsen.

Artikel 7 – eigendomsvoorbehoud

Zolang de klant geen volledige betaling van de door QRazy aan hem geleverde diensten en/of ontwerpen heeft verricht, blijven deze voor het onbetwiste eigendom van QRazy. Met het voldoen van de factuur of facturen wordt de klant en/of opdrachtgever eigenaar van de geleverde ontwerpen en zijn de ontwerpen/bestanden vrij voor commercieel gebruik.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van QRazy wegens een toerekenbare tekortkoming, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het betaalde abonnementsgeld voor de relevante periode, afgerond op een hele maand. In geval van een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen, geldt dat als één toerekenbare tekortkoming.
8.2 In geen geval, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken, zal de totale aansprakelijkheid van QRazy niet méér bedragen dan het bedrag dat in een voorkomend geval of in voorkomende gevallen uit hoofde van de door QRazy gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
8.3 QRazy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat QRazy is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.4 QRazy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van de software veroorzaakt door derden.
8.5 QRazy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst of welke volgen uit de wet.
8.6 QRazy is niet aansprakelijk voor fysieke en/of gedrukte versies van welke QR code dan ook, inclusief speciaal ontworpen QR codes. Drukwerk en/of print is een andere vaardigheid en vereist deskundigheid op dat gebied. QRazy zal ervaring en advies delen indien gewenst.
8.7 Vorderingsrechten jegens QRazy vervallen in ieder geval na het verstrijken van 3 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens QRazy kan aanwenden.
8.8 QRazy is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe wordt gerekend:
a. niet- of mindere beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in informatie, producten of diensten van derden;
b. energiestoringen, toegang tot internet, oorlog, oproer, stakingen of arbeidsonrust;
c. door de overheid, rechterlijke instantie of enig ander daartoe bevoegd orgaan genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.
8.9 De service, digitale diensten en/of het platform waarvan gebruik gemaakt wordt, wordt aangeboden zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit QRazy, en alle aan Qrazy verbonden derden, hierbij uitdrukkelijk uit:

a. Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het recht van billijkheid.

b. Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een klant/gebruiker in verband met onze diensten of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze diensten, alle daaraan gekoppelde websites en enige materialen die erop zijn geplaatst, inclusief, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor: verlies van inkomen of inkomsten; verlies van zaken; winstderving of contracten; verlies van verwachte besparingen; gegevensverlies; verlies van goodwill; verspilde management- of kantoortijd; voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan materieel eigendom verhindert of enige andere claim voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Artikel 9 – Verplichtingen

9.1 De klant dient: er te allen tijde zorg voor te dragen dat de software niet wordt misbruikt en QRazy onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.
9.2 De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van de software en/of het platform en zal de nodige beveiligingsmaatregelen treffen, zoals een virusscanner, sterke wachtwoorden en 2FA.
9.3 Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.
9.4 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Artikel 10 – Disclaimer en vrijwaring

10.1 Een QR code is gebaseerd op contrast. Het ontwerp is/wordt gemaakt op een bewust gekozen achtergrond. Een lichte afwijking of aanpassing in kleur van de code en/of de achtergrond kunnen de werking van de code beïnvloeden, zo ook naderhand toegevoegde filters en/of beschermlagen en het transparant maken van de achtergrond. QRazy levert digitaal een werkende code voor zowel iOS als Android apps. QRazy is niet aansprakelijk voor veranderingen, aanpassingen en wijzigingen in formaat, schaal, verhoudingen, contrast, kleuren en achtergrond. Controleer altijd voordat u drukwerk bij derden bestelt, een proefexemplaar ter controle voor de werking van de code. De design QR codes worden opgeleverd in pdf en als één laag. Andere formaten zijn op aanvraag mogelijk, tegen vergoeding. Met het voldoen van de factuur gaat u akkoord met de disclaimer en zijn de ontwerpen uw eigendom en vrij voor (commercieel) gebruik.
10.2 De klant/gebruiker stemt ermee in om QRazy.nl, haar contractanten en haar licentiegevers, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims en onkosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit het gebruik van het platform en de digitale service van QRazy, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden.
10.3 QRazy is slechts verantwoordelijk voor het opleveren van functionele werkende QR codes in de vorm van een digitaal bestand met inachtneming van de disclaimer. QRazy draagt op geen enkele wijze verantwoordelijk voor print- en drukwerk verricht door derden.

Artikel 11 – Geheimhouding

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid inhoud en links

12.1 De klant/gebruiker begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafische afbeeldingen, video’s, berichten, tags of ander materiaal (“inhoud”), ongeacht of deze openbaar zijn geplaatst of privé verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie dergelijke inhoud is ontstaan. Dit betekent dat u als klant/gebruiker, en niet QRazy, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, plaatst, verzendt via onze service of platform. QRazy heeft geen controle over de inhoud die via onze service wordt gepubliceerd en als zodanig kan QRazy de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud niet garanderen.

12.2 Omdat QRazy geen controle heeft over sites en bronnen van derden, erkent de klant en stemt ermee in dat QRazy niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen.

12.3 De klant/gebruiker mag een account en het platform niet op een misleidende of onwettige manier beschrijven of trefwoorden toewijzen aan een account, ook niet op een manier die bedoeld is om de service en/of overeenkomst te verhandelen op naam of reputatie van anderen. QRazy mag elke beschrijving of trefwoord wijzigen of verwijderen indien QRazy van mening is dat het ongepast of onwettig is, of anderszins waarschijnlijk leidend is tot aansprakelijkheid van QRazy. Toegang tot het platform van QRazy is toegestaan ​​op tijdelijke basis, en QRazy behoudt zich het recht voor om de service die via het platform geboden wordt zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen.
12.4 De klant dient QRazy.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account of andere inbreuken op de beveiliging.
12.5 Het is een schending van onze Algemene Voorwaarden om url’s te gebruiken of in te korten die verwijzen naar illegale inhoud, met name radicaal-rechtse, pornografische, racistische, beledigende, lasterlijke inhoud of inhoud die iemands reputatie of bedrijf schaadt. QRazy.nl behoudt zich het recht voor om dergelijke links en/of verwijzingen zonder nadere aankondiging te verwijderen.12.6 Waar welke uiting van QRazy dan ook links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Qrazy heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit gebruik ervan door de klant/gebruiker. Wanneer een link gebruikt wordt via één of meerdere uitingen van QRazy, raadt QRazy u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te controleren om naleving te garanderen en te bepalen hoe deze derden uw informatie mogen gebruiken.

Artikel 13 – Wijziging en vervanging

13.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen en zal deze bepaling worden vervangen door een zoveel mogelijk gelijkende bepaling of regeling.
13.2 De klant stemt in met eventuele wijzigingen van bepalingen in deze overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn ingevolge wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving in de ruimste zin des woords.
13.3 Van de klant/gebruiker wordt verwacht dat de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd worden controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht, aangezien deze direct bindend zijn voor de klant/gebruiker.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst in der minne te schikken.
14.3 Alle geschillen tussen de klant en QRazy worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar QRazy gevestigd is.
14.4 Een verwerkersovereenkomst waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen de klant en QRazy.

algemene voorwaarden logo qrazy